Large-scale porphyry-type mineralization in the Central Asian metallogenic domain=> A review

Jun, Gao; Reiner Klemd, Mingtian; Zhu, Xinshui; Wang, Jilei; Li, Bo; Wan, Wenjiao; Xiao, Qingdong; Zeng, Ping; Shen, Jinggui; Sun, Kezhang; Qin, Eduardo

Más información

Título de la Revista: JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES
Editorial: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
Fecha de publicación: 2018
Página de inicio: 7
Página final: 36
DOI/URL:

https=>//doi.org/10.1016/j.jseaes.2017.10.002