C o m m e r c i a l l y Sterilized PouchPacket Salmon in O x y g e n Permeable Film: Mathematical Model for Shelf Life Estimation.

F. Lancellotti; M. Pinto; A. J a q u e s ; R . S i m p s o n ; S . Almonacid

Más información

Fecha de publicación: 2012
Año de Inicio/Término: 06-2012